Skrócone zasady korzystania
z Karty “Kalejdoskop Zysków”

1. Zasady korzystania z karty

Karta jest instrumentem dostępu do pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169 z 2002 r., poz. 1385. z późn. zmianami).

Maksymalna kwota środków przechowywanych na rachunku technicznym Karty nie może przekroczyć 240 000 PLN w danym roku kalendarzowym. Wydawcą Karty jest mBank („Bank”) z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 1. Karta jako instrument dostępu do pieniądza elektronicznego staje się aktywna po pierwszym zasileniu i wykonaniu pierwszej transakcji z użyciem kodu PIN dołączonego do Karty. Do każdej Karty dołączony jest Cardmailer, który stanowi integralną część niniejszych Zasad i który należy zachować.

2. Limity na karcie i korzystanie z karty

Każda wydana karta „Kalejdoskop Zysków” w systemie Visa posiada następujące limity:
• limit pojedynczej transakcji bezgotówkowej: 10 000 PLN,
• limit pojedynczej transakcji gotówkowej oraz dzienny limit wypłat gotówki: 10 000 PLN,
• limit środków przechowywanych na rachunku technicznym Karty w ciągu roku kalendarzowego: 240 000 PLN,
• maksymalne saldo na rachunku technicznym Karty w danym miesiącu: 20 000 PLN.

W przypadku posiadania na karcie kwoty 20 000 nie będzie możliwości zasilenia karty należną premią ponad ten limit, dlatego ważne jest aby od czasu do czasu dokonywać płatności lub wypłat środków zgromadzonych na karcie, tak abyśmy mogli dokonywać na nią przelewów.

3. Sprawdzanie salda i transakcji

Użytkownik Karty może uzyskać informację o Saldzie Dostępnych Środków na Karcie dzwoniąc na numer 24-godzinnego Centrum Obsługi (+48 42 678 05 05), który jest również podany na rewersie Karty. Dodatkowo Użytkownicy Kart mogą sprawdzić Saldo Dostępnych Środków na Karcie: w Bankomatach, o ile dany Bankomat umożliwia przeprowadzenie takiej Transakcji, w internetowym Serwisie Kart Przedpłaconych, u Akceptantów świadczących tego typu usługę - w formie wydruku kwoty Salda Dostępnych Środków na Dowodzie dokonania Transakcji.

4. Gdzie i jak można płacić kartą

Karta umożliwia dokonywanie transakcji bezgotówkowych w punktach usługowo-handlowych, transakcji internetowych na całym świecie oraz transakcji gotówkowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które obsługują karty w systemie Visa.

Transakcje są Autoryzowane przez Użytkownika Karty poprzez:
• podanie kodu PIN,
• złożenie podpisu (zgodnego z wzorem podpisu złożonym na rewersie Karty) na Dowodzie dokonania Transakcji,
• zbliżenie Karty do czytnika zbliżeniowego, dla Transakcji zbliżeniowych jeśli Akceptant nie wymaga potwierdzenia Transakcji poprzez wprowadzenie numeru PIN lub złożenie na Dowodzie dokonania Transakcji podpisu (zgodnego z podpisem na karcie) - u Akceptantów i w innych uprawnionych placówkach, wyposażonych w Terminale POS,
• podanie unikalnych danych nadrukowanych na Karcie oraz danych Użytkownika, w przypadku Transakcji na odległość,
• fizyczne okazanie Karty lub jej umieszczenie w urządzeniu, przy użyciu którego dokonywana jest Transakcja, jeżeli Organizacja płatnicza nie wymaga potwierdzenia Transakcji poprzez złożenie własnoręcznego podpisu Użytkownika Karty bądź wprowadzenie numeru PIN.

5. Procedura w przypadku zablokowania lub utraty karty

W przypadku zablokowania Karty w związku z trzykrotnym błędnym wprowadzeniem numeru PIN odblokowanie Karty nie jest możliwe. O wyrobienie nowej karty należy zwrócić się do organizatora Programu – Grasp Group Sp. z o.o.

6. Opłaty za użytkowanie karty

 1. Sprawdzenie salda karty:
  a) telefonicznie w Centrum Obsługi Kart Przedpłaconych bez opłat
  b) poprzez internetowy Serwis Kart Przedpłaconych bez opłat
  c) w bankomatach oferujących usługę sprawdzenia salda 1,50 zł
 2. Wypłata gotówki przy użyciu karty – od wartości operacji:
  a) we wszystkich bankomatach w kraju 3%, min. 7,00 zł
  b) we wszystkich kasach banków w kraju obsługujących wypłaty kartą 3%, min. 7,00 zł
 3. Uzyskanie i wydanie kopii dokumentu operacji dokonanej w kraju 20,00 zł
 4. Zastrzeżenie karty bez opłat
 5. Dostęp do internetowego Serwisu Kart Przedpłaconych dla Użytkowników kart bez opłat
 6. Zmiana kodu PIN w bankomacie oferującym taką usługę
  (obowiązuje od momentu udostępnienia usługi przez Bank) 2,00 zł

Tabela opłat i prowizji może ulec zmianie, w związku ze zmianą czynników ekonomicznych mających wpływ na wysokość tych prowizji i opłat.

Pełna tabela opłat i prowizji znajduje się pod adresem: www.mbank.pl/pobierz/oplaty/taryfa-msp-korporacje.pdf.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować Serwis do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
Dezaktywacja ciasteczek może spowodować ograniczenie funkcjonalności Serwisu. Więcej oraz zasady przetwarzania danych osobowych w Polityce prywatności.

Akceptuję

Informujemy, że od dnia 20 grudnia 2019 roku zmianie ulega Organizator Programu Kalejdoskop Zysków z GRASP GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie na GRASP GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nowy Organizator) oraz poniższe postanowienia regulaminu Programu.

 

W wyniku zmian:

 

 1. zmianie ulegają dane Organizatora wskazane w pkt 1 Regulaminu tego programu:
  • dotychczasowa treść pkt 1:

    

   Organizatorem programu motywacyjnego „Kalejdoskop Zysków”, zwanego dalej Programem, jest GRASP GROUP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000312809, NIP 5213304034, REGON 015778127, zwana dalej Organizatorem.

  • nowa treść pkt 1 Regulaminu obowiązująca od dnia 20 grudnia 2019 roku:

    

   Organizatorem programu motywacyjnego „Kalejdoskop Zysków”, zwanego dalej Programem, jest GRASP GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000300104, NIP 5213474026, REGON 141321781, zwana dalej Organizatorem.

 2. W związku ze zmianą przepisów prawa, tj. w wyniku zastąpienia ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ustawą Prawo przedsiębiorców, w Regulaminie zmianie ulega odwołanie do przepisów prawa w tym zakresie, w konsekwencji:
  • dotychczasowa treść pkt 6.1 Regulaminu:

    

   podmioty będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 584, tekst jednolity), mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą punkty sprzedaży detalicznej (sklepy detaliczne) w handlu tradycyjnym, zwane dalej Sklepami, w których to Sklepach prowadzą sprzedaż detaliczną produktów Velvet CARE na rzecz konsumentów,

  • nowa treść pkt 6.1 Regulaminu obowiązująca od dnia 20 grudnia 2019 roku:

    

   podmioty będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1292, tekst jednolity ze zm.), mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą punkty sprzedaży detalicznej (sklepy detaliczne) w handlu tradycyjnym, zwane dalej Sklepami, w których to Sklepach prowadzą sprzedaż detaliczną produktów Velvet CARE na rzecz konsumentów,

 3. do Regulaminu dodany został pkt 44 o następującym brzmieniu:

   

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach poprzez umieszczenie komunikatu na stronie www.kalejdoskopzyskow.eu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym na tej stronie internetowej, nie krótszym niż 14 dni od daty umieszczenia komunikatu na stronie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Uczestników przed wejściem w życie zmian Regulaminu, które to uprawnienia będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić Organizatora pisemnie na adres siedziby Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kalejdoskopzyskow.eu w ciągu 14 dni licząc od dnia zapoznania się ze zmianami Regulaminu. Brak akceptacji zmiany postanowień Regulaminu skutkuje zakończeniem udziału w Programie, przy czym nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Uczestnika przed zakończeniem udziału w Programie, które to uprawnienia będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Treść Regulaminu oraz Polityki prywatności obowiązująca od dnia 20 grudnia 2019 roku dostępna jest pod adresem: www.kalejdoskopzyskow.eu.

 

Zmiana Regulaminu nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Uczestników przed wejściem w życie zmian Regulaminu, które to uprawnienia będą realizowane przez nowego Organizatora według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Uczestnik ma możliwość wypowiedzenia udziału w Programie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, w ciągu 14 dni od dnia zapoznania się z nową treścią Regulaminu. Wypowiedzenie należy złożyć pisemnie na adres siedziby Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kalejdoskopzyskow.eu. Wypowiedzenie nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Uczestnika przed zakończeniem udziału w Programie, które to uprawnienia będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

PRZECZYTAŁEM KOMUNIKAT, ZAMKNIJ OKNO