Zapraszamy
do programu
Kalejdoskop Zysków
Wystarczy tylko:
 1. 1. Wypełnić formularz przystąpienia do programu.

 2. 2. Kupować premiowane produkty Velvet i korzystać z atrakcyjnych rabatów.*

 3. 3. Zdobywać punkty, które są przeliczane na premię pieniężną.

 4. 4. Premia pieniężna trafia na Twoje konto bankowe.

*Na początku miesiąca zostaną przekazane informacje o rozpoczynających się promocjach i ich zasadach.
Wysokość premii, jaką otrzymasz,
zależy tylko od Ciebie.
Nie czekaj, dołącz do nas już dziś!
produkty Velvet
Skrót zasad:
 1. Velvet CARE wyznacza cele oraz okres ich realizacji, a także określa jaka nagroda lub premia przysługuje Uczestnikowi od Organizatora za realizację tych celów.

 2. Informacje o okresach rozliczeniowych, celach, zadaniach, planach zakupowych lub sprzedażowych przekazywane są Uczestnikom przez przedstawicieli Velvet CARE, lub przesyłane za pośrednictwem wiadomości SMS lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) do Uczestników.

 3. Minimalna wartość nagród, które są wydawane za dany okres rozliczeniowy, wynosi 20 złotych (słownie złotych: dwadzieścia) brutto. Jeśli Uczestnik nie uzyska w danym okresie rozliczeniowym minimalnej wartości nagród, o której mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik nie nabywa prawa do nagród za dany okres rozliczeniowy.

 4. Nagrody w Programie stanowią przychód Uczestnika oraz podlegają rozliczeniu zgodnie z obowiązującymi prze­pi­sa­mi prawa, w tym prze­pi­sa­mi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku, gdy będzie to konieczne, Uczestnik otrzyma od Organizatora odpowiednią informację (deklarację) podatkową, zgodnie z prze­pi­sa­mi obowiązującego prawa. Uczestnicy, którzy zgłosili się do Programu jako osoby fizyczne otrzymają PIT-11, zaś osoby pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność gos­po­dar­czą są zobowiązane rozliczać dochód na bieżąco jako dochód z działalności.

 

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami

biuro@kalejdoskopzyskow.eu

 

Infolinia programu

22 852 01 85

Czynna w dni powszednie, w godzinach: 10-16.

 

Adres do korespondencji:

Grasp Group, ul. Łopuszańska 36, 02-220 Warszawa

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować Serwis do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
Dezaktywacja ciasteczek może spowodować ograniczenie funkcjonalności Serwisu. Więcej oraz zasady przetwarzania danych osobowych w Polityce prywatności.

Akceptuję

Informujemy, że od dnia 20 grudnia 2019 roku zmianie ulega Organizator Programu Kalejdoskop Zysków z GRASP GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie na GRASP GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nowy Organizator) oraz poniższe postanowienia regulaminu Programu.

 

W wyniku zmian:

 

 1. zmianie ulegają dane Organizatora wskazane w pkt 1 Regulaminu tego programu:
  • dotychczasowa treść pkt 1:

    

   Organizatorem programu motywacyjnego „Kalejdoskop Zysków”, zwanego dalej Programem, jest GRASP GROUP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000312809, NIP 5213304034, REGON 015778127, zwana dalej Organizatorem.

  • nowa treść pkt 1 Regulaminu obowiązująca od dnia 20 grudnia 2019 roku:

    

   Organizatorem programu motywacyjnego „Kalejdoskop Zysków”, zwanego dalej Programem, jest GRASP GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000300104, NIP 5213474026, REGON 141321781, zwana dalej Organizatorem.

 2. W związku ze zmianą przepisów prawa, tj. w wyniku zastąpienia ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ustawą Prawo przedsiębiorców, w Regulaminie zmianie ulega odwołanie do przepisów prawa w tym zakresie, w konsekwencji:
  • dotychczasowa treść pkt 6.1 Regulaminu:

    

   podmioty będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 584, tekst jednolity), mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą punkty sprzedaży detalicznej (sklepy detaliczne) w handlu tradycyjnym, zwane dalej Sklepami, w których to Sklepach prowadzą sprzedaż detaliczną produktów Velvet CARE na rzecz konsumentów,

  • nowa treść pkt 6.1 Regulaminu obowiązująca od dnia 20 grudnia 2019 roku:

    

   podmioty będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1292, tekst jednolity ze zm.), mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą punkty sprzedaży detalicznej (sklepy detaliczne) w handlu tradycyjnym, zwane dalej Sklepami, w których to Sklepach prowadzą sprzedaż detaliczną produktów Velvet CARE na rzecz konsumentów,

 3. do Regulaminu dodany został pkt 44 o następującym brzmieniu:

   

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach poprzez umieszczenie komunikatu na stronie www.kalejdoskopzyskow.eu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym na tej stronie internetowej, nie krótszym niż 14 dni od daty umieszczenia komunikatu na stronie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Uczestników przed wejściem w życie zmian Regulaminu, które to uprawnienia będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić Organizatora pisemnie na adres siedziby Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kalejdoskopzyskow.eu w ciągu 14 dni licząc od dnia zapoznania się ze zmianami Regulaminu. Brak akceptacji zmiany postanowień Regulaminu skutkuje zakończeniem udziału w Programie, przy czym nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Uczestnika przed zakończeniem udziału w Programie, które to uprawnienia będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Treść Regulaminu oraz Polityki prywatności obowiązująca od dnia 20 grudnia 2019 roku dostępna jest pod adresem: www.kalejdoskopzyskow.eu.

 

Zmiana Regulaminu nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Uczestników przed wejściem w życie zmian Regulaminu, które to uprawnienia będą realizowane przez nowego Organizatora według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Uczestnik ma możliwość wypowiedzenia udziału w Programie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, w ciągu 14 dni od dnia zapoznania się z nową treścią Regulaminu. Wypowiedzenie należy złożyć pisemnie na adres siedziby Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kalejdoskopzyskow.eu. Wypowiedzenie nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Uczestnika przed zakończeniem udziału w Programie, które to uprawnienia będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

PRZECZYTAŁEM KOMUNIKAT, ZAMKNIJ OKNO