Obowiązuje od dnia 2019-12-20.

Regulamin Programu Motywacyjnego
„Kalejdoskop Zysków” zwany dalej Regulaminem

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem programu motywacyjnego „Kalejdoskop Zysków”, zwanego dalej Programem, jest GRASP GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000300104, NIP 5213474026, REGON 141321781, zwana dalej Organizatorem.
 2. Organizator działa w imieniu własnym na zlecenie i we współpracy z Velvet CARE Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kluczach, Klucze-Osada 3, 32-310 Klucze, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000119906, NIP 5213207147, REGON 015199843, zwaną dalej Velvet CARE. Określone czynności w toku Programu wykonywane są przez Velvet CARE, w szczególności przez regionalnych kierowników sprzedaży Velvet CARE, dalej RSM Velvet CARE, lub przedstawicieli handlowych Velvet CARE, dalej PH Velvet CARE.
 3. Program prowadzony jest na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Program prowadzony będzie przez czas nieokreślony począwszy od dnia 01.03.2016 roku do zakończenia Programu zgodnie z Regulaminem.

Uczestnicy Programu

 1. W Programie mogą wziąć udział wyłącznie:
  • podmioty będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1292, tekst jednolity ze zm.), mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą punkty sprzedaży detalicznej (sklepy detaliczne) w handlu tradycyjnym, zwane dalej Sklepami, w których to Sklepach prowadzą sprzedaż detaliczną produktów Velvet CARE na rzecz konsumentów,
  • pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zatrudnione przez przedsiębiorców, o których mowa w pkt 6.1. Regulaminu, na podstawie umowy o pracę lub współpracujące z tymi przedsiębiorcami na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej, które w Sklepach tych przedsiębiorców w ramach wykonywania obowiązków zawodowych zajmują się czynnościami związanymi ze sprzedażą lub zakupem produktów Velvet CARE oraz które uzyskały zgody od przedsiębiorców na udział w Programie,
  zwane dalej łącznie Uczestnikami, a oddzielnie Uczestnikiem.
 2. Uczestnicy mogą wziąć udział w Programie pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków udziału w Programie, w tym w przypadku Uczestników, o których mowa w pkt 6.2. Regulaminu, pod warunkiem uzyskania przez Uczestnika zgody na udział w Programie od przedsiębiorcy u którego w Sklepie Uczestnik w ramach wykonywania obowiązków zawodowych zajmuje się czynnościami związanymi ze sprzedażą lub zakupem produktów Velvet CARE. Uczestnik, o którym mowa w pkt 6.2. Regulaminu, przystępując do Programu jest obowiązany działać za zgodą i wiedzą tego przedsiębiorcy.
 3. Program nie jest skierowany do konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub innych podmiotów niż wskazane w pkt 6 Regulaminu.
 4. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie zarządu Organizatora ani Velvet CARE, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się osoby zaliczane do I (pierwszej) grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Zgłoszenie do Programu

 1. Udział w Programie jest dobrowolny.
 2. Uczestnik dokonuje zgłoszenia poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszenia do udziału w Programie, otrzymanego od RSM Velvet CARE lub PH Velvet CARE. Jednocześnie z formularzem zgłoszenia Uczestnikowi jest przekazywany przez RSM Velvet CARE lub PH Velvet CARE Regulamin Programu. Uczestnik potwierdza w formularzu zgłoszenia zapoznanie się z treścią Regulaminu Programu. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia Uczestnik przekazuje RSM Velvet CARE lub PH Velvet CARE. RSM Velvet CARE dokonuje weryfikacji prawidłowości i prawdziwości danych Uczestnika zawartych w formularzu zgłoszenia wypełnionym przez Uczestnika, w tym danych co do tożsamości Uczestnika, przed przekazaniem formularza zgłoszenia Organizatorowi. Po pozytywnym wyniku weryfikacji przez RSMa Velvet CARE prawidłowości i prawdziwości danych Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, RSM Velvet CARE lub PH Velvet CARE przekazuje podpisany przez Uczestnika formularz zgłoszenia do Organizatora. Wraz z wypełnionym i podpisanym przez Uczestnika formularzem zgłoszenia, RSM Velvet CARE lub PH Velvet CARE przekazuje do Organizatora inne konieczne dokumenty podpisane przez Uczestnika, np. potwierdzenie odbioru przez Uczestnika karty prepaid (przedpłaconej).
 3. Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku, gdy Uczestnik prowadzi więcej niż jeden Sklep albo Uczestnik w ramach wykonywania obowiązków zawodowych zajmuje się czynnościami związanymi ze sprzedażą lub zakupem produktów Velvet CARE w więcej niż jednym Sklepie, wówczas Uczestnik bierze udział w Programie w zakresie każdego zgłoszonego do Programu Sklepu, w szczególności sprzedaż lub zakup produktów Velvet CARE dokonana na rzecz lub w kilku zgłoszonych do Programu Sklepach ulega sumowaniu.
 4. Po dokonaniu przez Uczestnika zgłoszenia do Programu oraz po uzyskaniu zgody przedsiębiorcy zatrudniającego Uczestnika w Sklepie, w przypadku Uczestnika o którym mowa w pkt 6.2. Regulaminu, zgodnie z pkt 6 i 7 Regulaminu, RSM Velvet CARE lub PH Velvet CARE dokonują weryfikacji zgłoszenia i danych Uczestnika oraz dokonują zatwierdzenia Uczestnika w systemie informatycznym Programu.
 5. Organizator może wysłać potwierdzenie dokonanego przez Uczestnika zgłoszenia udziału w Programie w postaci wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
 6. W przypadku, gdy to konieczne, Uczestnik powinien dokonać aktualizacji danych podanych przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do Programu. Aktualizacja danych może być dokonana na piśmie i przekazana RSM Velvet CARE lub PH Velvet CARE, lub przesłana listem poleconym na adres siedziby Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu, bądź dokonana za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie e-maila na adres biuro@kalejdoskopzyskow.eu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedokonania koniecznej aktualizacji danych przez Uczestnika, w szczególności w przypadku niemożności wydania nagród w Programie lub komunikacji z Uczestnikiem.
 7. Zgłoszenie udziału w Programie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie oraz z zachowaniem postanowień Regulaminu. Niespełnienie warunków określonych w Regulaminie nie uprawnia do udziału w Programie. Zgłoszenia niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie będą brały udziału w Programie oraz nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu nagród w Programie.

Zasady Programu

 1. Program polega na tym, że w przypadku zrealizowania wyznaczonych przez Velvet CARE we wskazanym okresie rozliczeniowym celów, zadań, planów zakupowych lub sprzedażowych dotyczących produktów Velvet CARE, Uczestnik otrzymuje od Organizatora określoną nagrodę.
 2. Nagrodami w Programie mogą być nagrody rzeczowe lub bony (kupony) lub nagrody pieniężne w postaci zasilenia środkami pieniężnymi wydanej Uczestnikowi karty prepaid (przedpłaconej) lub przelewu na rachunek bankowy Uczestnika.
 3. Okresy rozliczeniowe, cele, zadania, plany zakupowe lub sprzedażowe, rodzaje i wartość nagród są ustalane i wyznaczane przez Velvet CARE. Informacje w tym zakresie są przekazywane Uczestnikom przez RSM Velvet CARE lub PH Velvet CARE, lub przesyłane za pośrednictwem wiadomości SMS lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) do Uczestników, lub też są publikowane do wiadomości Uczestników na stronie internetowej Programu prowadzonej pod adresem www.kalejdoskopzyskow.eu.
 4. Podstawę rozliczenia wyznaczonych celów, zadań, planów zakupowych lub sprzedażowych oraz przyznania nagród w Programie stanowią zestawienia zakupów lub sprzedaży produktów Velvet CARE sporządzone i przekazane Organizatorowi przez Velvet CARE.
 5. Minimalna wartość nagród, które są wydawane za dany okres rozliczeniowy, wynosi 20 złotych (słownie złotych: dwadzieścia) brutto. Jeśli Uczestnik nie uzyska w danym okresie rozliczeniowym minimalnej wartości nagród, o której mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik nie nabywa prawa do nagród za dany okres rozliczeniowy.
 6. Nagroda będzie wydawana przez Organizatora tym Uczestnikom, co do których odpowiedni RSM Velvet CARE zweryfikuje i potwierdzi spełnienie warunków do otrzymania nagrody za dany okres rozliczeniowy.
 7. O spełnieniu warunków do uzyskania nagrody za dany okres rozliczeniowy, Uczestnik zostanie poinformowany przez RSM Velvet CARE lub PH Velvet CARE, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) lub wiadomości SMS, na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu do Programu.
 8. Na stronie internetowej www.kalejdoskopzyskow.eu może być podawana przez Organizatora aktualna lista zawierająca imię Uczestnika lub imię i pierwszą literę nazwiska Uczestnika będącego osobą fizyczną, lub pierwszą literę nazwy Uczestnika i rodzaj podmiotu (np. spółka jawna) w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną, oraz kwotę lub rodzaj zdobytej w Programie nagrody.
 9. W przypadku wydania Uczestnikowi karty prepaid, karta jest używana przez Uczestnika zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz umowami, regulaminami i zasadami obowiązującymi u operatora (wydawcy) karty. Wydanie karty Uczestnikowi następuje poprzez przesłanie karty przez Organizatora przesyłką kurierską na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu do Programu albo poprzez przekazanie karty Uczestnikowi przez odpowiedniego RSM Velvet CARE lub PH Velvet CARE. Przy wydaniu karty Uczestnikowi zostaną przekazane dokumenty załączone do karty przez operatora (wydawcę) karty. Karta posiada okres ważności oraz limity, określone zgodnie z przepisami prawa oraz umowami, regulaminami i zasadami obowiązującymi u operatora (wydawcy) karty.
 10. Nagrody w Programie stanowią przychód Uczestnika oraz podlegają rozliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku, gdy będzie to konieczne, Uczestnik otrzyma od Organizatora odpowiednią informację (deklarację) podatkową, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Zakończenie Programu

 1. Zakończenie Program następuje poprzez ogłoszenie Organizatora na stronie www.kalejdoskopzyskow.eu ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego zdobywania nagród przez Uczestników w Programie, określonego zgodnie z Regulaminem. W przypadku, gdy w Programie będą obowiązywać 2 (dwa) lub więcej okresy rozliczeniowe zdobywania nagród w Programie, wówczas zakończenie Programu następuje z końcem dłuższego okresu zdobywania nagród w Programie.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu jest Velvet CARE, tj. Velvet CARE Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kluczach, Klucze-Osada 3, 32-310 Klucze, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000119906, NIP 5213207147, REGON 015199843.
 2. Velvet CARE, jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów prawa, będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników wyłącznie dla wypełnienia jego usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z Programu, w szczególności przetwarzanie danych osobowych będzie powierzone Organizatorowi w celu wykonania czynności związanych z prowadzeniem Programu, w tym polegających na wydaniu nagród. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie zgodne z przepisami prawa, w tym począwszy od dnia 25 maja 2018 roku, zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika (na gruncie RODO jest to podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Programie. Ponadto, dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, a także dla celów podatkowych, co jest uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych Uczestników:
  • imię i nazwisko,
  • identyfikator podatkowy (numer identyfikacji podatkowej, numer PESEL),
  • adres zamieszkania,
  • adres poczty elektronicznej (e-mail),
  • numer telefonu komórkowego.
 4. Administrator przekazuje lub udostępnia dane osobowe Uczestników następującym kategoriom podmiotów:
  • GRASP GROUP Sp. z o.o. jako Organizatorowi Programu,
  • podwykonawcom,
  • firmom księgowym,
  • firmom prawniczym,
  • firmom informatycznym,
  • bankom,
  • podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie.
 5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestników poza teren Unii Europejskiej.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z Programu oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z nagrodami wydanymi w Programie.
 7. Uczestnicy, których dane są przetwarzane przez Administratora mają prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych – gdy, zdaniem Uczestnika, nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał jego dane osobowe może żądać ich usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania – Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z tym Uczestnikiem działań, jeżeli zdaniem Uczestnika Administrator posiada nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie lub gdy Uczestnik nie chce ich usunięcia, gdyż są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Uczestnika sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – Uczestnik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego lub z uwagi na szczególną sytuację, zgodnie z RODO,
  • do przenoszenia danych – Uczestnik ma prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Uczestnika lub zlecić Administratorowi przesłanie tych danych innemu podmiotowi,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej wycofaniem.

Reklamacje

 1. Niezależnie i bez wpływu na przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnienia przysługujące Uczestnikowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Programu.
 2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu. Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacja powinna określać w szczególności imię, nazwisko, dokładny adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania.
 3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 1 (jednego) miesiąca od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.
 4. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym, a także w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS, na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu do Programu.

Postanowienia końcowe

 1. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określa niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie informacje o Programie dostępne w innych materiałach poza Regulaminem mają jedynie charakter informacyjny.
 3. We wszystkich sprawach dotyczących Programu, a nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 4. Wszelkie spory wynikające w związku z Programem będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne zgodnie z przepisami polskiego prawa.
 5. Regulamin dostępny jest również na stronie www.kalejdoskopzyskow.eu, a także w siedzibie Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach poprzez umieszczenie komunikatu na stronie www.kalejdoskopzyskow.eu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym na tej stronie internetowej, nie krótszym niż 14 dni od daty umieszczenia komunikatu na stronie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Uczestników przed wejściem w życie zmian Regulaminu, które to uprawnienia będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić Organizatora pisemnie na adres siedziby Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kalejdoskopzyskow.eu w ciągu 14 dni licząc od dnia zapoznania się ze zmianami Regulaminu. Brak akceptacji zmiany postanowień Regulaminu skutkuje zakończeniem udziału w Programie, przy czym nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Uczestnika przed zakończeniem udziału w Programie, które to uprawnienia będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować Serwis do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
Dezaktywacja ciasteczek może spowodować ograniczenie funkcjonalności Serwisu. Więcej oraz zasady przetwarzania danych osobowych w Polityce prywatności.

Akceptuję

Informujemy, że od dnia 20 grudnia 2019 roku zmianie ulega Organizator Programu Kalejdoskop Zysków z GRASP GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie na GRASP GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nowy Organizator) oraz poniższe postanowienia regulaminu Programu.

 

W wyniku zmian:

 

 1. zmianie ulegają dane Organizatora wskazane w pkt 1 Regulaminu tego programu:
  • dotychczasowa treść pkt 1:

    

   Organizatorem programu motywacyjnego „Kalejdoskop Zysków”, zwanego dalej Programem, jest GRASP GROUP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000312809, NIP 5213304034, REGON 015778127, zwana dalej Organizatorem.

  • nowa treść pkt 1 Regulaminu obowiązująca od dnia 20 grudnia 2019 roku:

    

   Organizatorem programu motywacyjnego „Kalejdoskop Zysków”, zwanego dalej Programem, jest GRASP GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000300104, NIP 5213474026, REGON 141321781, zwana dalej Organizatorem.

 2. W związku ze zmianą przepisów prawa, tj. w wyniku zastąpienia ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ustawą Prawo przedsiębiorców, w Regulaminie zmianie ulega odwołanie do przepisów prawa w tym zakresie, w konsekwencji:
  • dotychczasowa treść pkt 6.1 Regulaminu:

    

   podmioty będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 584, tekst jednolity), mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą punkty sprzedaży detalicznej (sklepy detaliczne) w handlu tradycyjnym, zwane dalej Sklepami, w których to Sklepach prowadzą sprzedaż detaliczną produktów Velvet CARE na rzecz konsumentów,

  • nowa treść pkt 6.1 Regulaminu obowiązująca od dnia 20 grudnia 2019 roku:

    

   podmioty będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1292, tekst jednolity ze zm.), mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą punkty sprzedaży detalicznej (sklepy detaliczne) w handlu tradycyjnym, zwane dalej Sklepami, w których to Sklepach prowadzą sprzedaż detaliczną produktów Velvet CARE na rzecz konsumentów,

 3. do Regulaminu dodany został pkt 44 o następującym brzmieniu:

   

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach poprzez umieszczenie komunikatu na stronie www.kalejdoskopzyskow.eu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym na tej stronie internetowej, nie krótszym niż 14 dni od daty umieszczenia komunikatu na stronie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Uczestników przed wejściem w życie zmian Regulaminu, które to uprawnienia będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić Organizatora pisemnie na adres siedziby Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kalejdoskopzyskow.eu w ciągu 14 dni licząc od dnia zapoznania się ze zmianami Regulaminu. Brak akceptacji zmiany postanowień Regulaminu skutkuje zakończeniem udziału w Programie, przy czym nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Uczestnika przed zakończeniem udziału w Programie, które to uprawnienia będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Treść Regulaminu oraz Polityki prywatności obowiązująca od dnia 20 grudnia 2019 roku dostępna jest pod adresem: www.kalejdoskopzyskow.eu.

 

Zmiana Regulaminu nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Uczestników przed wejściem w życie zmian Regulaminu, które to uprawnienia będą realizowane przez nowego Organizatora według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Uczestnik ma możliwość wypowiedzenia udziału w Programie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, w ciągu 14 dni od dnia zapoznania się z nową treścią Regulaminu. Wypowiedzenie należy złożyć pisemnie na adres siedziby Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kalejdoskopzyskow.eu. Wypowiedzenie nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Uczestnika przed zakończeniem udziału w Programie, które to uprawnienia będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

PRZECZYTAŁEM KOMUNIKAT, ZAMKNIJ OKNO